สูบกัญชา ลดน้ำตาล งานวิจัยพบว่า สูบกัญชา มีโอกาศเป็นโรคอ้วน และ โรคเบาหวาน ต่ำกว่าคนที่ไม่เคยสูบกัญชา ซึ่งชี้ให้เห็นว่า น้ำมันกัญชา มีผลต่อระบบการเผาพลาญ

โรคเบาหวาน เกิดขึ้น และ มีผลอย่างไร

โรคเบาหวานเกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมน อินซูลิน ไม่เพียงพอ อันส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเกิน โรคเบาหวานจะมีอาการเกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลได้อย่างเหมาะสม ซึ่งโดยปกติน้ำตาลจะเข้าสู่เซลล์ร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงานภายใต้การควบคุมของฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งผู้ที่เป็นโรคเบาหวานร่างกายจะไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดขึ้นทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ในระยะยาวจะมีผลในการทำลายหลอดเลือด ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่สภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ สาเหตุที่ตามมาจากการน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้เลือดมีความข้นหนืด เคลื่อนที่ได้ช้า ทำให้หัวใจต้องทำงานหนัก ความเข้มข้นของกรดน้ำตาล ทำให้หลอดเลือดเกิดการอักเสบ นานไปจะเกิดปลายหลอดเลือดตัน เป็นต้นเหตุของโรคความดัน โรคหัวใจขาดเลือด ร่างกายอ่อนแอ ระบบหมุนเวียนเลือดมีปัญหา ตามมาอย่างไม่ต้องสงสัย

ลดน้ำตาล บำบัดตัวเองด้วยการ สูบกัญชา ข้อมูลงาน วิจัยกัญชา

ในสหรัฐอเมริกามีจำนวนผู้สูบกัญชา ประมาณ 17.4 ล้านคน ซึ่งประมาณ 4.6 ล้านคนสูบเป็นประจำทุกวัน การศึกษาระบาดวิทยาที่ผ่านมาพบว่าในผู้ที่สูบกัญชามีความชุกของโรคอ้วน และโรคเบาหวานต่ำกว่าคนที่ไม่เคยสูบกัญชา แสดงให้เห็นว่าสาร cannabinoid ที่พบในกัญชาอาจมีความสัมพันธ์กับระบบการเผาพลาญของร่างกาย

Ms. Penner และคณะ ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของการสูบกัญชากับระดับน้ำตาลในเลือด ในอาสาสมัคร 4657 ราย โดยให้ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ยา พบว่า 579 ราย สูบกัญชาในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา 1975 ราย เคยสูบกัญชามาก่อน แต่ในปัจจุบันเลิกแล้ว และ 2103 ราย ไม่เคยสูบกัญชาเลย จากนั้นทำการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากอดอาหาร 9 ชั่วโมง และประเมินภาวะต้านอินซูลินด้วย HOMA-IR (homeostasis model assessment of insulin resistance) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่สูบกัญชาในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่เคยสูบกัญชา ร้อยละ 16 นอกจากนั้นยังมีค่า HOMA-IR ต่ำกว่าร้อยละ 17 ระดับคอเลสเตอรอล HDL สูงกว่า 1.63 mg/dL และมีรอบเอวเล็กกว่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งก่อนและหลังการปรับค่าพหุตัวแปร (Multivariate adjustment) รวมถึงตัดข้อมูลที่ได้จากอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานออกไป ส่วนกลุ่มที่เคยสูบกัญชาแต่เลิกแล้ว ไม่พบว่ามีการลดลงของระดับน้ำตาลเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่เคยสูบกัญชา จึงสันนิษฐานได้ว่าผลของกัญชาที่มีต่อระดับน้ำตาลในเลือดจะมีผลเฉพาะช่วงที่ใช้กัญชาอยู่เท่านั้น

น้ำมันกัญชา ลดน้ำตาล บำบัดโรคเบาหวานอย่างไร

น้ำมันกัญชา มีสาร cannabinoi ซึ่งเป็นโมเลกุลจาก กัญชา ที่จะทำงานไปจับระบบประสาทส่วนกลางที่เช็คความสมดุลย์ แล้วซ่อมแซมส่วนเชื่อมต่อปลายประสาทที่ไม่ได้เชื่อมต่อหรือเชื่อมต่อไม่ชัดเจน เปลี่ยนจากเซลล์ที่เสื่อมให้กลับชัดเจนขึ้นมา กระตุ้นระบบกลไกตับอ่อนให้เริ่มทำงาน ปล่อยอินซูลีนเข้ากระแสเลือดได้พอเหมาะกับปริมาณน้ำตาลที่เป็นจริงในกระแสเลือด จึงเกิดการเผาผลานน้ำตาล กลายเป็นพลังงานได้สมบรูณ์ เหมือนรถยนตร์ใหม่เผาไหม้สมบรูณ์ เลือดก็จะใสขึ้น ภาระหนักของหัวใจก็น้อยลง ความดันลดลง เส้นเลือดหยุดการอักเสบ เพราะเลือดใสเป็นปกติ การอุดตันก็จะถูกทำความสะอาดจนถึงปลายเส้นเลือดฝอย คนไข้จะกลับมาแข็งแรง เป็นปกติครับ

กัญชา คือสมุนไพรไทยที่ถูกห้ามใช้ เพราะอเมริกาออกกฏหมายประกาศห้ามใช้ กัญชา ไปทั่วโลกแต่วันนี้ อเมริกาได้เริ่มอนุญาติให้ประชาชนอเมริกันใช้กัญชาได้บ้างแล้ว แต่ก็ยังคงห้ามประเทศอื่นๆต่อไป เพื่อได้มีโอกาสขายยาที่ผลิตจาก กัญชา ได้ในราคาแพง

กัญชาการแพทย์ : ทุกเรื่องของกัญชาการแพทย์ที่คนไม่กล้าถาม