1.บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ (55)

2.บริการโปรโมชั่นตรวจสุขภาพประจำปี (5)

3.บริการตรวจและรับรองผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (1)