หมวดนี้บริการตรวจเกี่ยวกับโรคและความผิดปกติของระบบสารน้ำต่างๆ ในร่างกายของมนุษย์ ตัวอย่างรายการตรวจที่ใช้บ่อย

-Urine Analysis /UA ตรวจวิเคราะห์น้ำปัสสาวะ

-Urine Pregnancy test/UPT ตรวจการตั้งครรภ์
-Urine Met amphetamine/UMA ตรวจสารเสพติดยาบ่าในน้ำปัสสาวะ
-Semen Analysis/SA ตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ

-Stool Examination /SE ตรวจวิเคราะห์อุจจาระ
-Stool Occult Blood /SOB ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ โดยวิธีเคมี

Showing 1–12 of 14 results

051 ตรวจวิเคราะน้ำปัสสาวะ-5แถบ/UA5P

฿100.00
 • TN051               
 • UA-5P
 • Urine Analysis-5P
 • ตรวจวิเคราะน้ำปัสสาวะ-5แถบ
 • ทำให้ทราบค่าการตรวจวิเคราะห์น้ำปัสสาวะ โดยวิธีทางกายภาพ เคมี และตรวจดูตะกอนน้ำปัสสาวะด้วยกล้องจุลทรรศน์

052 ตรวจวิเคราะน้ำปัสสาวะ10แถบ/UA10P

฿150.00
 • TN052               
 • UA-10P
 • Urine analysis-10P
 • ตรวจวิเคราะน้ำปัสสาวะ10แถบ
 • ทำให้ทราบค่าการตรวจวิเคราะห์น้ำปัสสาวะ โดยวิธีทางกายภาพ เคมี และตรวจดูตะกอนน้ำปัสสาวะด้วยกล้องจุลทรรศน์

053 ตรวจโปรตีนในน้ำปัสสาวะ/Urine Protein

฿150.00
 • TN053              
 • UP
 • Urine Protein
 • ตรวจโปรตีนในน้ำปัสสาวะ
 • ทำให้ทราบค่าโปรตีนในน้ำปัสสาวะ โดยวิธีทางเคมี

054 ตรวจสารครีเอตินีนในน้ำปัสสาวะ/Urine Creatinine

฿150.00
 • TN054       
 • UC
 • Urine Creatinine
 • ตรวจสารครีเอตินีนในน้ำปัสสาวะ
 • ทำให้ทราบค่าครีเอตินีนในน้ำปัสสาวะ โดยวิธีทางเคมี

055 ตรวจหาปริมาณสารไมโครอัลบูมินในน้ำปัสสาวะ/Urine micro albumin

฿370.00
 • TN055              
 • μ-Albumin
 • Urine micro albumin
 • ตรวจหาปริมาณสารไมโครอัลบูมินในน้ำปัสสาวะ
 • ทำให้ทราบค่าปริมาณสารไมโครอัลบูมินในน้ำปัสสาวะ โดยวิธีทางเคมี

056 ตรวจหาปริมาณสารไมโครอัลบูมิน และครีเอตินนินในน้ำปัสสาวะ/Urine micro albumin and creatinine

฿400.00
 • TN056
 • μ-alb/Crea
 • Urine μ-albumin/Creatinine
 • ตรวจหาปริมาณสารไมโครอัลบูมิน และครีเอตินนินในน้ำปัสสาวะ
 • ทำให้ทราบค่าปริมาณสารไมโครอัลบูมิน และครีเอตินนินในน้ำปัสสาวะ โดยวิธีทางเคมี

057ตรวจการตั้งครรภ์ในน้ำปัสสาวะ/Urine Pregnancy test

฿100.00
 • TN057              
 • UPT
 • Urine Pregnancy test
 • ตรวจการตั้งครรภ์ในน้ำปัสสาวะ
 • ทำให้ทราบค่าการตั้งครรภ์ในน้ำปัสสาวะ

058ตรวจหาสารเมทแอมเฟตามิน(ยาบ้า)ในน้ำปัสสาวะ/Urine Meth Amphetamine

฿100.00
 • TN058
 • UMA
 • Urine Meth Amphetamine test
 • ตรวจหาสารเมทแอมเฟตามิน(ยาบ้า)ในน้ำปัสสาวะ
 • ทำให้ทราบว่าพบสารเมทแอมเฟตามิน(ยาบ้า)ในน้ำปัสสาวะหรือไม่

059 ตรวจหาสารมอร์ฟินในน้ำปัสสาวะ/Urine morphine

฿350.00
 • TN059
 • UH
 • Urine Morphine test
 • ตรวจหาสารมอร์ฟินในน้ำปัสสาวะ
 • ทำให้ทราบว่าพบสารมอร์ฟิน ในน้ำปัสสาวะหรือไม่

060 ตรวจหาสารกัญชาในน้ำปัสสาวะ/Urine Marijuana

฿350.00
 • TN060
 • UM
 • Urine Marijuana
 • ตรวจหาสารกัญชาในน้ำปัสสาวะ
 • ทำให้ทราบว่าพบสารกัญชาในน้ำปัสสาวะ หรือไม่

061 ตรวจวิเคราะห์อุจจาระทั่วไป/Stool examination

฿100.00
 • TN061
 • SE
 • Stool examination
 • ตรวจวิเคราะห์อุจจาระทั่วไป
 • ทำให้ทราบว่าความผิดปกติในระบบทางอาหารหรือไม่

062 ตรวจหาเลือดในอุจจาระ/Stool Occult blood

฿100.00
 • TN062
 • SOB
 • Stool Occult blood
 • ตรวจหาเลือดในอุจจาระโดยวิธีเคมี
 • ทำให้ทราบว่า พบเลือดในอุจจาระหรือไม่