คือการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งเรียกว่าจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย โปรโตซัว ไวรัส เชื้อรา และสาหร่าย

ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับเชื้อจุลชีพต่างๆที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์ ด้วยการนำสิ่งส่งตรวจ(เช่น หนองฯ) มาย้อมสีชนิดต่างๆ แล้วนำมาตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง เพื่อค้นหาเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ตลอดจนการนำสิ่งส่งตรวจ มาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ หาความไวของยาต่อเชื้อ เป็นต้น

 ตัวอย่างรายการตรวจที่ใช้บ่อย

  • การตรวจหาเชื้อด้วยสีย้อมแกรม(Gram’s Stain) เช่น โรคหนองใน
  • การตรวจหาเชื้อด้วยสีย้อมทนกรด(Acid Fast Stain) เช่น โรควัณโรค
  • การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียที่ใช้อ๊อกซิเจน(Aerobe Bacteria culture) จากสิ่งส่งตรวจต่างๆ เช่น ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโรคระบบทางเดินอาหาร ในตัวอย่างอุจจาระ

 

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก