Showing all 5 results

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพประจำปี ชุดวัยทองคำ1-ชาย

฿2,960.00 ฿2,500.00

Checkup4M-33

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพประจำปี ชุดวัยทองคำ1-ชาย

Wasulab Annual Checkup -Male Golden Age1

 

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพประจำปี ชุดวัยทองคำ1-หญิง

฿2,760.00 ฿2,300.00

Checkup4F-32

Wasulab Annual Checkup -Female Golden Age1

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพประจำปี ชุดวัยทองคำ1-หญิง

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพประจำปี ชุดวัยมั่นคง2-ชาย

฿1,610.00 ฿1,500.00

Checkup2M-29

Wasulab Annual Checkup -Male 2

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพประจำปี ชุดวัยมั่นคง2-ชาย

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพประจำปี ชุดวัยมั่นคง3-หญิง

฿2,160.00 ฿1,900.00

Checkup3F-28

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพประจำปี ชุดวัยมั่นคง3-หญิง

Wasulab Annual Checkup -Female 3

 

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพประจำปี ชุดวัยหนุ่มสาว

฿870.00 ฿700.00

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพประจำปี ชุดวัยหนุ่มสาว

Wasulab Annual Checkup1-12

จำนวน 14 รายการตรวจ