1.1.หมวดโลหิตวิทยา (14)

1.2.หมวดจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก (14)

1.3.หมวดเคมีคลินิก (23)

1.4.หมวดน้ำเหลืองวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก (4)

1.1.หมวดโลหิตวิทยา (14)

1.2.หมวดจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก (14)

1.3.หมวดเคมีคลินิก (23)

1.4.หมวดน้ำเหลืองวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก (4)

1.บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ (55)

2.บริการโปรโมชั่นตรวจสุขภาพประจำปี (5)

3.บริการตรวจและรับรองผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (1)

  • บริการตรวจหมู่เลือดระบบเอบีโอและระบบอาร์เอช เพื่อเป็นหลักฐานฯเข้าศึกษาในโรงเรียน หรือเพื่อเข้ารับราชการ
  • บริการตรวจเลือด และสิ่งส่งตรวจอื่น ก่อนเข้าทำงานประจำ
  • บริการตรวจเลือดก่อน แต่งงาน ก่อนมีบุตร